Ir ao contido

Benvido a Procgal Solutions S.L. (Onde os outros non chegan este é o noso punto de partida)

Horario

09:30 a 14:30
16:00 a 19:00

¿Precisas axuda?

981 905 552

Política de Privacidade

Política de privacidade do RXPD (Regulamento Xeral de Protección de Datos)

En cumprimento do disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e pola que se derroga a Directiva 95/46/CE, PROCGAL SOLUTIONS, S.L. infórmalle de que os datos persoais que nos facilite serán incorporados para o seu tratamento en ficheiros automatizados.

RESPONSABLE

PROCGAL SOLUTIONS, S.L.

CIF: B-70348271

AVD. NOVO MESOIRO P-30 6ºA, 15190 (SIGRÁS) A CORUÑA, A CORUÑA

Teléfono: 981905552

Correo electrónico: procgal@procgal.es

FINALIDADES

Trataremos os seus datos para a xestión do envío de información e prospección comercial por correo electrónico, fax, SMS, MMS, comunidades sociais ou calquera outro medio electrónico ou físico, presente ou futuro. As devanditas comunicacións comerciais estarán relacionadas con produtos ou servizos ofrecidos polo prestador, así como dos colaboradores ou socios cos que este teña alcanzado un acordo de promoción comercial entre os seus clientes.

Tamén para tramitar pedidos, solicitudes ou calquera tipo de solicitude que realice o usuario a través de calquera dos formularios de contacto que se pon a disposición do usuario na páxina web da empresa.

Así mesmo, trataremos os seus datos para a xestión e presentación de ofertas de produtos e servizos sempre relacionados coa nosa actividade comercial directa, a súa xestión técnica e para a xestión administrativa, de facturación e xurídica dos produtos e servizos contratados.

CONSERVACIÓN

Os datos persoais facilitados conservaranse mentres se manteña a relación coa entidade e non se solicite a súa supresión polo interesado, conservaranse nos prazos legais establecidos en materia fiscal e contable, tomando como derradeira comunicación. unha referencia.

DECISIÓNS

A empresa NON tomará decisións automatizadas, perfís ou lóxica aplicada aos teus datos.

LEXITIMACIÓN

Ao ser a comunicación de datos persoais un requisito legal ou contractual e un requisito necesario para poder facilitarlle información, enviar ofertas, resolver aspectos técnicos ou para formalizar un proceso de contratación dos nosos produtos e servizos, infórmase ao interesado de que están obrigados a facilitar os datos persoais así como os da empresa que contrata, e así mesmo que as consecuencias de non facelo poden supoñer que non se preste o servizo solicitado.

DESTINATARIOS

1- Durante a duración do tratamento, PROCGAL SOLUTIONS, S.L. non realizará cesión ningunha, salvo obriga legal, nin cesión ningunha.

2- Opcionalmente realizaranse traslados temporais aos fabricantes dos cales PROCGAL SOLUTIONS, S.L. ser un distribuidor autorizado.

DEREITOS

O interesado pode exercer os seguintes dereitos:

 • Dereito a solicitar acceso aos seus datos persoais.
 • Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión.
 • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento.
 • Dereito de oposición ao tratamento.
 • Dereito á portabilidade dos datos.
 • Dereito a retirar o consentimento prestado.

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación de se PROCGAL SOLUTIONS, S.L. estamos tratando datos persoais que lles conciernen, ou non. As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, os interesados ​​poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, caso en que só os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións. En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados ​​poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. Neste caso, a entidade deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

Se prestaches o teu consentimento para unha finalidade concreta, tes dereito a retirar o consentimento outorgado en calquera momento, sen que afecte á legalidade do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Polo tanto, de conformidade co regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de Datos Persoais e á libre circulación destes datos e pola que queda derrogada a Directiva 95/46/CE, pode exercer os seus dereitos enviando unha solicitude expresa.

Para iso, pode escribir a PROCGAL SOLUTIONS, S.L. en AVD. NOVO MESOIRO P-30 6ºA, 15190 A CORUÑA, A CORUÑA, con teléfono: 981905552 e Correo electrónico: procgal@procgal.es, xunto coa documentación pertinente que identifique legalmente os datos do solicitante.

No caso de que considere vulnerados os seus dereitos en materia de protección dos seus datos persoais, especialmente cando non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos, pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control de Protección de Datos competente, a Axencia de Protección de Datos, a través da súa páxina web: www.agpd.es

En cumprimento do disposto no artigo 21 da Lei 34/2002 de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, se non desexa recibir máis información sobre os nosos servizos, pode darse de baixa no seguinte enderezo de correo electrónico da entidade, indicando no asunto "Non enviar correos electrónicos".

ORIXE DOS DATOS

Os datos persoais que tratamos en PROCGAL SOLUTIONS, S.L. veñen directamente de ti ou son accesibles publicamente en Internet ou desde o sitio web da túa empresa. As categorías de datos que se tratan son:

 • Datos básicos de identificación, persoais e empresa.
 • Claves ou códigos de identificación
 • Enderezos postais ou electrónicos
 • Información comercial
 • Datos económicos

Non se procesan datos especialmente protexidos.

CONFIDENCIALIDADE

Calquera dato e información que se envíe a PROCGAL SOLUTIONS, S.L. , calquera que sexa o seu formato e soporte, serán tratados con absoluta confidencialidade e reserva. Só no caso de que as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado requiran o acceso a esta información, nos estritos termos da lexislación vixente e todos aqueles demais supostos legalmente establecidos, facilitarase de acordo co que esixe a Lei.