Ir ao contido

Benvido a Procgal Solutions S.L. (Onde os outros non chegan este é o noso punto de partida)

Horario

09:30 a 14:30
16:00 a 19:00

¿Precisas axuda?

981 905 552

Kit Dixital

Kit Dixital

Requisitos para poder optar á axuda

 • Ser un pequeno comercio, microempresa ou autónomo
 • Cumprir os límites económicos definidos polas categorías da empresa
 • Estar en situación de empadroamento coa antigüidade mínima establecida en cada convocatoria
 • Non ser considerada unha empresa en crise
 • Estar ao corrente nas obrigas tributarias e coa Seguridade Social
 • Non superar o límite de pequenas axudas

 

Sitio Web e Presencia básica en Internet

Funcións e servizos

 • Dominio: se aínda non tes un dominio para a túa páxina web, entregarache un por un período mínimo de doce meses. A propiedade do dominio será completamente túa.
 • Aloxamento: tamén terás á túa disposición o aloxamento da web durante un período mínimo de doce meses.
 • Deseño da páxina web: como parte do servizo contarase coa estrutura da web, cun mínimo de 3 seccións. As páxinas ou seccións dun sitio web considéranse elementos como: páxina de inicio (páxina de destino), presentación da empresa, formulario de contacto, descrición do produto, información de contacto, mapa do sitio (mapa do sitio), etc.
 • Web responsive: a túa web adaptarase perfectamente a calquera tipo de dispositivo.
 • Accesibilidade: o deseño do teu sitio web cumprirá os criterios de cumprimento do nivel AA das directrices WCAG-2.1.
 • Posicionamento básico en Internet: a información da túa peme será indexable polos principais buscadores (On-Page).
 • Autoxestionable: tamén disporás dunha plataforma de xestión de contidos para que poidas modificar os contidos da túa web sen necesidade de axuda.
 • Optimización da presenza nos buscadores (SEO básico): Análise de palabras clave, SEO On-Page de 2 páxinas ou seccións, indexación e contidos xerárquicos.
 • Multilingüe: terás a opción de ter a túa web preparada para multilingüe e traducida a un idioma, ademais do castelán.

Importe máximo da axuda

 • 0 < 3 empregados: 2.000 €
 • 3 < 9 empregados: 2.000 €
 • 10 < 50 empregados: 2.000 €

Xestión de redes sociais

Funcións e servizos

 •  Social Media Plan: terás unha estratexia de redes sociais aliñada coa túa misión e visión, de xeito que sexa relevante e conecte cos teus potenciais clientes e reteña a aqueles usuarios que xa o son.
 • Seguimento das redes sociais: terás un seguimento e control periódico dos impactos das accións nas redes sociais para ver os teus resultados e saber se estás cumprindo os obxectivos da túa estratexia.
 • Optimización da red/Auditoría Social Media: axudarache a optimizar o rendemento analizando diferentes canles sociais.
 • Xestión dunha rede social: o axente de dixitalización que seleccionaches para proporcionarche a solución xestionará o teu perfil/usuario en polo menos unha rede social.
 • Publicacións semanais: o axente de dixitalización publicará un mínimo de 4-8 entradas (publicacións) ao mes nas súas redes sociais.

Importe máximo da axuda

 • 0 < 3 empregados: 2.000 €
 • 3 < 9 empregados: 2.500 €
 • 10 < 50 empregados: 2.500 €

Ciberseguridade

Funcións e servizos

 • Antimalware: terás á túa disposición unha ferramenta que analiza o teu dispositivo, a súa memoria interna e os dispositivos de almacenamento externos.
 • Antispyware: terás unha ferramenta que detecta e evita o spyware.
 • Correo seguro: disporá de ferramentas de análise de correo electrónico coas seguintes características:
  • Antispam, con detección e filtro de spam.
  • Antiphishing, con detección de correos electrónicos con ligazóns ou malware que se sospeita de ser utilizados para roubar credenciais.
 • Navegación segura: terás asegurado:
  • Control de contidos.
  • Antiadware para evitar anuncios maliciosos.
 • Análise e detección de ameazas: poderás coñecer o comportamento das ameazas coñecidas e novas.
 • Vixilancia da rede: disporá de ferramentas que analizan o tráfico da rede e alertan das ameazas.
 • Configuración inicial e actualizacións de seguranza: disporá dunha configuración inicial para o seu correcto uso, coas respectivas actualizacións de sinatura de malware e outros datos para a detección de ameazas ademais das necesarias actualizacións periódicas do software de seguridade.
 • Requisitos especiais de formación: terás formación para configurar o teu software de seguridade e disporás dun kit de concienciación sobre a ciberseguridade para complementar a solución con habilidades de firewall humano.

Importe máximo da axuda

 • 0 < 3 empregados: 125 €/dispositivo (ata 2 dispositivos)
 • 3 < 9 empregados: 125 €/dispositivo (ata 9 dispositivos)
 • 10 < 50 empregados: 125 €/dispositivo (ata 48 dispositivos)

Xestión de procesos

Funcións e servizos

 • Dixitalización e/ou automatización de procesos e fluxos de traballo: terá procesos dixitalizados e/ou automatizados como:
  • Contabilidade/finanzas: contas a cobrar/a pagar, xestión de activos e xeración de peches e saldos, etc.
  • Facturación: automatización dos procesos de facturación coa xeración de orzamentos, albaranes e facturas, adaptados aos requisitos do artigo 29.2.j) da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e a súa normativa de desenvolvemento.
  • Proxectos: control de orzamentos, custos, presupostos, optimización de recursos, etc.
  • Inventario: previsión, niveis de stock, envíos, distribucións, devolucións e cancelacións, etc.
  • Compras e pagamentos: xestión de pedidos e provedores.
  • Recursos humanos: xestión de recursos humanos, nóminas, etc.
  • Loxística: xestión de flotas e rutas, entre outros.

Enténdese por solución horizontal aquela que agrupa ou soporta varios procesos da cadea de valor, mentres que unha solución vertical é aquela que admite un único proceso dentro da cadea de valor da súa peme.

 • Integración con diferentes plataformas: a solución contará con API ou Servizos Web para a súa integración con outras ferramentas.
 • Actualizable: accederá ás actualizacións da solución con novas versións.
 • Escalable: se a túa empresa crece ou cambia estruturalmente, a solución adaptarase a estes cambios.
 • Cumprimento: pode garantir o cumprimento da normativa aplicable, en concreto da Normativa que regula as obrigas de facturación do Real decreto 1619/2012, así como da normativa aplicable.
 • Módulos individuais: pódense incorporar novos módulos individuais, sendo estes os que agrupan ou soportan un único fío condutor da cadea de valor da súa peme, ademais dunha solución de xestión de procesos existente. Non obstante, non poderá consistir nun desenvolvemento, avance, incremento ou enriquecemento dos servizos e funcionalidades da solución existente. Tampouco pode ser a actualización debida a versións que o provedor publique nunha versión de software, nin actualizacións ou melloras das versións existentes. O novo módulo individual que se implante debe cumprir todos os requisitos estables

Importe máximo da axuda

 • 0 < 3 empregados: 2.000 € (inclúe 1 usuario)
 • 3 < 9 empregados: 3.000 € (inclúe 3 ​​usuarios)
 • 10 < 50 empregados: 6.000 € (inclúe 10 usuarios)

Comunicacións seguras

Funcións e servizos

 • SSL: terás un protocolo de capa de sockets seguro, para crear unha conexión segura e cifrada.
 • Cifrado de extremo a extremo: terá comunicacións encriptadas durante todo o seu percorrido, co obxectivo de evitar ataques.
 • Logs de conexión: poderás manter un rexistro dos dispositivos que se conectaron á túa rede privada.
 • Control de acceso: terás a posibilidade de permitir a conexión á túa rede privada só e exclusivamente aos dispositivos autorizados por ti.
 • Dispositivos móbiles: podes usar esta solución desde dispositivos móbiles.
 • Configuración inicial e actualizacións de seguranza: disporá dunha configuración inicial para poder utilizala correctamente, coas respectivas actualizacións de sinaturas de malware e outros datos para a detección de ameazas ademais das actualizacións periódicas de software de seguridade necesarias.

Importe máximo da axuda

 • 0 < 3 empregados: 125 €/usuario (ata 2 usuarios)
 • 3 < 9 empregados: 125 €/usuario (ata 9 usuarios)
 • 10 < 50 empregados: 125 €/usuario (ata 48 usuarios)

Comercio electrónico

Funcións e servizos

 • Creación da tenda en liña ou E-Commerce e rexistro do catálogo de produtos: terás á túa disposición un catálogo na túa tenda online, no que estarán dispoñibles os teus produtos, a través do seu rexistro, importación ou carga. A solución inclúe cargar polo menos 100 referencias dos teus produtos, a non ser que non teñas este número, caso en que pode ser menor.
 • Métodos de pago: o Axente de dixitalización que seleccionaches configurará e integrará os métodos de pago na túa tenda en liña.
 • Deseño responsive: o teu comercio electrónico pódese usar en todo tipo de dispositivos.
 • Accesibilidade: o deseño da túa tenda en liña cumprirá os criterios de cumprimento do nivel AA das directrices WCAG-2.1.
 • Posicionamento básico en internet: a túa tenda online será indexable polos principais buscadores (On-Page).
 • Autoxestionable: tamén disporás dunha plataforma de xestión de contidos para que poidas modificar os contidos da túa web sen necesidade de axuda.
 • Métodos de envío: terás configurado e integrado os métodos de envío dixital e físico dos produtos na túa tenda en liña.

Importe máximo da axuda

 • 0 < 3 empregados: 2.000 €
 • 3 < 9 empregados: 2.000 €
 • 10 < 50 empregados: 2.000 €

Xestión de clientes

Funcións e servizos

 • Xestión de clientes: poderás almacenar e consultar os datos de cada un dos teus clientes, desde o seu rexistro como oportunidade de negocio, e simular a compra de produtos ou a contratación de servizos.
 • Xestión de clientes potenciais (Leads): pode rexistrar novos Leads manualmente ou importando un ficheiro. Os datos asociados aos Leads permitirán xestionalos comercialmente co obxectivo de convertelos en clientes. Ademais, pode parametrizar regras comerciais para a asignación de clientes potenciales segundo diferentes criterios.
 • Xestión de oportunidades: terás a posibilidade de xestionar todas as oportunidades de negocio que impliquen o envío de ofertas e orzamentos ao cliente potencial ou Lead. Ademais, poderás consultar o estado de cada oportunidade (en análise, oferta presentada, en negociación, gañada, cancelada, etc.).
 • Accións ou tarefas comerciais: a ferramenta implementada polo Axente Dixitizer que elixas permitirá crear accións e tarefas comerciais, tanto de forma manual como automática.
 • Reporting, planificación e seguimento comercial: poderás realizar un seguimento a través de indicadores (KPIs), unha lista de oportunidades, e outros, con distintos niveis de agregación da información en función das túas necesidades. Tamén pode xerar informes para rastrexar e supervisar a súa actividade comercial, tendo en conta os índices de eficiencia, o estado das fases, o pipeline e outros atributos medibles (como produtos, prezos, etc.) e segundo canles, perfís, roles e/ou fases. . Estes informes poderán mostrar, polo menos, datos mensuais, acumulados e/ou comparativos entre diferentes exercicios.
 • Alertas: poderás ver as alertas de clientes en formato gráfico de distintos tipos (iconas, mensaxes emerxentes, etc.).
 • Xestión documental: a solución incluirá un software para a xestión centralizada da documentación capaz de inserir e/ou vincular documentos tanto relacionados coa súa actividade comercial como os facilitados polos propios clientes.
 • Deseño responsive: terás unha interface funcional en todo tipo de dispositivos.
 • Integración con diversas plataformas: disporá de API ou Servizos Web para a consolidación de información e datos de toda a súa empresa.

Importe máximo da axuda

 • 0 < 3 empregados: 2.000 € (inclúe 1 usuario)
 • 3 < 9 empregados: 2.000 € (inclúe 1 usuario)
 • 10 < 50 empregados: 4.000 € (inclúe 3 ​​usuarios)

Ferramentas e servizos de oficina virtual

Funcións e servizos

 • Colaboración en equipos de traballo: contará coa asistencia do provedor no proceso creativo de ideación ou xestión de equipos para a xestión colaborativa de proxectos, compartindo recursos e/ou coñecementos, proporcionando ferramentas para a interacción do equipo nos procesos de ideación ou resolución de problemas, así como na configuración e resolución de problemas. personalización de fluxos de traballo, tarefas, etc.
 • Almacena e comparte ficheiros: terás 1 TB de almacenamento.
 • Compatibilidade con dispositivos móbiles: A túa solución será compatible con dispositivos móbiles.
 • Calendario e axenda: permitirache organizar un calendario e as tarefas previstas.

Importe máximo da axuda

 • 0 < 3 empregados: 250 €/usuario (ata 2 usuarios)
 • 3 < 9 empregados: 250 €/usuario (ata 9 usuarios)
 • 10 < 50 empregados: 250 €/usuario (ata 48 usuarios)